Ochrana osobných údajov.

1. Úvod.

1.1 Zaväzujeme sa chrániť súkromie návštevníkov našej stránky a používateľov našich služieb.

1.2 Tieto pravidlá platia na našej webovej stránke, teda tam kde sme správcami osobných údajov používateľov našich služieb.

1.3 Pri prvej návšteve našej webovej stránky vás žiadame o súhlas s používaním súborov cookies.

2. Ako používame osobné údaje, a aké údaje získavame.

2.1 Na našej webovej stránke a v našich službách, používame vaše údaje viacerými spôsobmi. Zdrojom údajov o používaní môže byť služba Google Analytics, cookies a objednávkový formulár. Tieto údaje o používaní môžu byť spracované na účely analýzy používania webových stránok a služieb, ďalej na spracovávanie objednávok, komunikáciu so zákazníkom prostredníctvom emailov alebo telefonicky. Základom spracovania týchto údajov je súhlas návštevníka našich stránok. Údaje o používaní môžu obsahovať vašu IP adresu, geografickú polohu, webový prehliadač a jeho verziu, operačný systém, referenčný zdroj, dĺžku návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty stránok, rovnako aj informácie o časovaní, frekvencii a vzorci používania našej služby. Údaje z formuláru môžu obsahovať, meno a priezvisko, telefónne číslo, email a adresu.

2.2 Kontaktné údaje obsiahnuté v alebo súvisiace s akoukoľvek komunikáciou, v ktorej nám posielate kontaktné údaje môžeme spracovávať na účel komunikácie alebo uzatváranie zmluvy medzi vami a nami / alebo kroky vedúce k uzavretiu zmluvy. Dáta korešpondencie môžu obsahovať komunikačný obsah a metaúdaje spojené s komunikáciou. Naše webové stránky vygenerujú metadáta súvisiace s komunikáciou prostredníctvom kontaktných formulárov webových stránok. Údaje o korešpondencii môžu byť spracované na účely komunikácie s vami a vedenia záznamov.

2.3 Môžeme spracovať akékoľvek vaše osobné údaje uvedené v týchto pravidlách, ak je to potrebné na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní. Právnym základom tohto spracovania sú naše legitímne záujmy, a to ochrana a presadzovanie našich zákonných práv, vaše zákonné práva a zákonné práva iných.

3. Poskytovanie osobných údajov iným osobám.

3.1 Okrem špecifických zverejnení osobných údajov uvedených v tejto časti, môžeme zverejniť vaše osobné údaje, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorou sme vystavení, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj vtedy, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na zistenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní.

4. Medzinárodné prenosy vašich osobných údajov.

4.1 Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré odošlete na zverejnenie prostredníctvom našej webovej stránky(formuláru), môžu byť prístupné prostredníctvom internetu na celom svete. Nemôžeme zabrániť použitiu (alebo zneužitiu) takýchto osobných údajov inými osobami.

5. Uchovávanie a mazanie osobných údajov.

Naša stránka využíva cookies na uchovanie týchto informácií: vyplnené formuláre servisných objednávok, informácie o súhlase s používaním cookies.

Cookies nám uľahčujú poskytovanie našich služieb. S využitím našich služieb nám povolíte používať cookies.